วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

พันธกิจ

 

(1)     สถานบริการผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการเฉพาะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

 

(2)     สถานที่ฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

 

(3)     ศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

(4)     ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ ความเจริญก้าวหน้าทางการ แพทย์ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยทางด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ   และเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 

 

Visitors: 41,972