คลินิกด้านรังสีวิทยา

                  คลินิกด้านรังสีวิทยา

การบริการ

  •        การตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก
  •        แมมโมแกรม
  •        อัลตราซาวน์
  •        การถ่ายเอ็กซเรย์ทั่วไป

 

แพทย์ที่ลงตรวจ

  •        พญ.วันวิสา  เจริญวัตน์
Visitors: 41,970