ประกาศรับสมัครงาน

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

 หน่วยงาน  ตำแหน่ง  จำนวนอัตรา  สถานะ

 ๑.

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

 เจ้าหน้าที่บริหาร

(การตลาดและประชาสัมพันธ์)

 ประกาศผล
 ๒.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ  แพทย์  ๑  เปิดรับสมัคร
 ๓.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ  เภสัชกร  ๑  เปิดรับสมัคร
 ๔.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ  พยาบาล  ๑ สอบสัมภาษณ์
 ๔.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ  ช่างเทคนิค  ๑ สอบสัมภาษณ์

 

 

 

Visitors: 41,969