ข่าวรับสมัครงาน

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

 หน่วยงาน  ตำแหน่ง  จำนวนอัตรา  สถานะ
 ๑.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ  แพทย์  ๑  เปิดรับสมัคร
 ๒.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ  เภสัชกร  ๑  เปิดรับสมัคร
         


 

 

Visitors: 80,666