วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

(1)  เป็นสถานที่ปฏิบัติการของนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของหลักสูตรตจวิทยา และหลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

(2)  เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยและผู้มารับบริการที่สถานพยาบาล

(3)  เป็นหน่วยงานบริการและหารายได้ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(4)  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการที่ให้ความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยทางด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

Visitors: 41,969