Anti-Aging Sport and Wellness Medicine 2016

เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)


          เวชศาสตร์การกีฬา หรือ ในบางครั้งใช้คำว่ากีฬาเวชศาสตร์ ชื่อนี้คงผ่านตาหลาย ๆ คน ที่สนใจด้านกีฬามาบ้าง และบางท่านอาจยังไม่เข้าใจวิทยาการส่วนนี้นัก

          เวชศาสตร์การกีฬา ก็คือศาสตร์สาขาหนึ่งทางการแพทย์ ที่นำความรู้และวิทยาการทางการแพทย์ มาประยุกต์ใช้กับการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย ซึ่งไม่ได้กำหนดว่าเกี่ยวข้องกับกีฬาเพื่อการแข่งขัน หรือเพื่อความเป็นเลิศเท่านั้น ทุกๆ คนที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก็มีความเกี่ยวข้องกับ เวชศาสตร์การกีฬาด้วยกันทั้งสิ้น กล่าวได้ว่า เวชศาสตร์การกีฬามุ่งเน้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของนักกีฬา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีความสมบูรณ์ทางกายมากที่สุด

ขอบข่ายงานของเวชศาสตร์การกีฬา จึงครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนและนักกีฬามีสุขภาพดี

- การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น การตรวจร่างกายก่อนการเล่นกีฬา การตรวจหาสารต้องห้าม และการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละคน

- เพื่อบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ให้สามารถกลับไปเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายได้ดังเดิม โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

Visitors: 36,206