ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

 

ประกาศผลการสรรหา เลือกสรร และคัดเลือก

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

เจ้าหน้าที่บริหาร (การตลาดและประชาสัมพันธ์) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

          รายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือก


                              ๑. นายศุภภัค มีหนองหว้า

                           
 

      
         รายละเอียดการรายงานตัว

                               ๑. รายงานตัว ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพฯ
                               
                               ๒. รับเอกสารรายงานตัว ตรวจสุขภาพ และอื่นๆ ตามรายการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

                                       รายละเอียดงาน
                                
                               
๑. วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับโรงพยาบาลและผลิตภัณฑ์/กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพันธกิจและเป้าหมายของ

                                    โรงพยาบาลเพื่อพัฒนาวิธีการทางการตลาด การขยายฐานลูกค้าและช่องทางการตลาด

                                ๒. จัดทำแผนด้านการตลาด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของโรงพยาบาลฯ

                                ๓. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลฯ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

                                ๔. ดูแลและติดตามงานทางด้านการตลาด         

                               
๕. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมิน และรายงานสรุปความสำเร็จทางด้านการตลาด

                                ๖. วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด
                                   
                               
๗. เขียนบทความต่างที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลในเชิงบวก และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network หรือช่องทางอื่นๆ
 
                                ๘. ดูแลและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social Network

                               
๙. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง หรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

                                ๑๐. ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการดำเนินงานการตลาดและประชาสัมพันธ์

  
           
Visitors: 74,700