ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

 

สอบสัมภาษณ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

เจ้าหน้าที่บริหาร (การตลาดและประชาสัมพันธ์) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

          รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์


                              ๑. นายศุภภัค มีหนองหว้า

                              ๒. นางสาวอาทัตยา ชูทอง
 

         กำหนดการสอบสัมภาษณ์

                               วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
 


         สถานที่สอบสัมภาษณ์

                                หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร (สาธร ซอย 5 อาคารปัญจภูมิ 2)

         

         รายละเอียดการเข้าสัมภาษณ์

                               ๑. ผู้เข้าสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดสีดำ สุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น
                               
                               ๒. ผู้เข้าสัมภาษณ์ควรมาก่อนเวลานัดสัมภาษณ์ อย่างน้อย 30 นาที

                               ๓. ผู้เข้าสัมภาษณ์ลงชื่อเข้าสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร        รายละเอียดงาน
                                
                               
๑. วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับโรงพยาบาลและผลิตภัณฑ์/กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพันธกิจและเป้าหมายของ

                                    โรงพยาบาลเพื่อพัฒนาวิธีการทางการตลาด การขยายฐานลูกค้าและช่องทางการตลาด

                                ๒. จัดทำแผนด้านการตลาด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของโรงพยาบาลฯ

                                ๓. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลฯ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

                                ๔. ดูแลและติดตามงานทางด้านการตลาด         

                               
๕. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมิน และรายงานสรุปความสำเร็จทางด้านการตลาด

                                ๖. วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด
                                   
                               
๗. เขียนบทความต่างที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลในเชิงบวก และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network หรือช่องทางอื่นๆ
 
                                ๘. ดูแลและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social Network

                               
๙. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง หรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

                                ๑๐. ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการดำเนินงานการตลาดและประชาสัมพันธ์

  
            การดำเนินการคัดเลือก

                       มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและจะติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์

                       มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

                       (ผลสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

 

Visitors: 31,020