ประกาศผลการสรรหา เลือกสรร และคัดเลือก

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

ช่างเทคนิค (เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

          รายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือก


                              ๑. ปิติพล ปิ่นทอง


                           
 

      
         รายละเอียดการรายงานตัว

                               ๑. รายงานตัว ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพฯ

                               
                               ๒. รับเอกสารรายงานตัว ตรวจสุขภาพ และอื่นๆ ตามรายการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

                               
                            
 

Visitors: 80,666