ตำแหน่ง พยาบาลประกาศผลการสรรหา เลือกสรร และคัดเลือก

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

   ตำแหน่ง พยาบาล  สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

          รายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือก


                           อันดับที่   ๑. นางสาวศรีสุดา วงค์เนตร
                               
                           อันดับที่   ๒. นางรัชดา พัฒนาศักดิ์  (สำรอง)

                           
 

      
         รายละเอียดการรายงานตัว

                               ๑. รายงานตัว ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพฯ

                               
                               ๒. รับเอกสารรายงานตัว ตรวจสุขภาพ และอื่นๆ ตามรายการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

                               

หมายเหตุ : สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์/อาทิตย์ได้

Visitors: 71,841