ประวัติโรงพยาบาล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

            โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเริ่มมาจากสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มล) เป็นสำนักวิชาด้านศาสตร์ชะลอวัยแห่งแรกของประเทศไทย และอาจจะถือเป็นแห่งแรกของโลกด้วย บริหารจัดการโดย ศ.นพ.ดร.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย คณบดีคนแรก จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2551 โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่มองเห็นว่าความสวยความงามเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นสำหรับทุกคนที่แสวงหา วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจึงเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรป และกำลังแพร่หลายในประเทศแถบเอเชีย เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการป้องกันสุขภาพที่ถาวรมากกว่าการรักษา โดยเฉพาะภาวะการชะลอวัย แม้จะไม่จัดว่าเป็นโรค แต่ถือเป็นความผิดปกติของร่างกายอย่างหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปคนจะไม่รู้สึกตัวว่ากำลังอยู่ในภาวะชะลอวัย
         
            สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพได้เปิดหลักสูตรแรก ด้านวิทยาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2552 นี้ได้ขยายจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และหลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โดยหลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เน้นการรักษา เหมาะสำหรับแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจสาปา ความงาม หรือการดูแลสุขภาพ โภชนาการ การออกกำลังกาย หรือผู้สนใจทั่วไป

          ในปี พ.ศ. 2551 ปีเดียวกันกับการตั้งสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพได้ลงทุนเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีศ.นพ.ดร.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ อีกตำแหน่ง ตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม. เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหามหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
           
          ในปี พ.ศ. 2552 ได้แยกจากสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นหน่วยงานบริการและจัดหารายได้ เดือนมิถุนายน 2552 ได้ย้ายสถานที่มายัง เลขที่ 38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โดยมีพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 810 ตารางเมตรเป็นคลินิกฝึกภาคปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบให้กับนักศึกษาของสำนักฯ รวมทั้งให้บริการประชาชนทั่วไปทุกวันไม่เว้นวันหยุด ทั้งแผนกอายุรกรรม แผนกโรคผิวหนัง แผนกเวชศาสตร์ผิวพรรณ แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

         นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ในการให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ทั้งนี้สำนักฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณฯ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

 

    

    

    

    

    

 

Visitors: 280,837