ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร (การตลาดและประชาสัมพันธ์) สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

 

          รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน (สอบเมื่อวันที่ 22 ก.พ.62) และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์


                         1. นางสาวกฤตชวรรณ เนตรนี

                            2. นายชวรัตน์ ขัติทะเสมา

                           
     
         รายละเอียดการเข้าสัมภาษณ์

                            กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วัน เวลา และสถานที่ เจ้าหน้าที่จะติดต่อ และแจ้งให้ทราบภายหลัง

                               
                            การแต่งกาย : สวมชุดสุภาพเรียบร้อย
                                       รายละเอียดงาน
                                

                                1. วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับโรงพยาบาลและผลิตภัณฑ์/กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพันธกิจและเป้าหมายของ

                                    โรงพยาบาลเพื่อพัฒนาวิธีการทางการตลาด การขยายฐานลูกค้าและช่องทางการตลาด

                                2. จัดทำแผนด้านการตลาด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของโรงพยาบาลฯ

                                3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลฯ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

                                4. ดูแลและติดตามงานทางด้านการตลาด          

                                5. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมิน และรายงานสรุปความสำเร็จทางด้านการตลาด

                                6. วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด
                                   
                                7. เขียนบทความต่างที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลในเชิงบวก และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network หรือช่องทางอื่นๆ
 
                                8. ดูแลและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social Network

                                9. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง หรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

                                10. ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการดำเนินงานการตลาดและประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562

 

 

Visitors: 270,704